Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng mô hình dự đoán độ tin cậy của kiến trúc phần mềm dựa trên thành phần
Authors: Phạm Thành Trung
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Phần mềm; Kiến trúc
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết kiến trúc phần mềm dựa trên thành phần và độ tin cậy phần mềm. Phương pháp thoả thuận tham số dự đoán độ tin cậy và mô hình hoá thất bại. Độ tin cậy phụ thuộc tài nguyên và tiểu sử hoạt động. Xây dựng mô hình dự đoán độ tin cậy của kiến trúc phần mềm dựa trên thành phần và đánh giá thử nghiệm. Các kết quả nghiên cứu, hướng phát triển và kết luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16533
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223710.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,56 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223710-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 126,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.