Thông tin tài liệu


Title: Các kỹ thuật đánh giá công sức và nguồn lực trong quản lý dự án phần mềm sử dụng hướng tiếp cận điểm chức năng sử dụng UCP
Authors: Chu Xuân Bảo
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Phần mềm; Quản lý
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan công tác đánh giá công sức trong quản lý dự án phần mềm. Phương pháp đánh giá công sức phần mềm sử dụng hướng tiếp cận điểm chức năng sử dụng. Xây dưng công cụ hỗ trợ xác định giá trị phần mềm bằng phương pháp use case. Thử nghiệm áp dụng trong dự án xây dựng phòng mô phỏng điểu khiển tàu biển.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17032
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

166

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273009.pdf
    Restricted Access
 • NỘI DUNG
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273009-TT.pdf
    Restricted Access
 • TÓM TẮT
  • Size : 93,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.