Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 cho các cơ quan hành chính nhà nước của Viện đo lường Việt Nam
Authors: Đặng Khánh Hào
Advisor: Phạm Cảnh Huy
Keywords: Tổ chức hành chính; Quản lý chất lượng; Tiêu chuẩn; Tư vấn; Hoạt động
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng, quản lý chất lượng tư vấn áp dụng ISO 9000 cho các cơ quan hành chính nhà nước. Thực trạng hoạt động tư vấn ISO 9000 cho các cơ quan hành chính nhà nước của Viện đo lường Việt Nam. Giải pháp nâng cao chất lượng tư vấn ISO 9000 cho các cơ quan hành chính nhà nước của Viện đo lường Việt Nam.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17073
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 254091.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.