Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và động học của các vật liệu SiO2 và MgSiO3 lỏng
Authors: Luyện Thị San
Advisor: Nguyễn Văn Hồng
Vũ Văn Hùng
Keywords: MgSiO3 lỏng; SiO2
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hai vật liệu SiO2 và MgSiO3. Phương pháp tính toán. Cấu trúc và động lực học của SiO2 lỏng. Cấu trúc của MgSiO3 lỏng.
Description: Luận án (Tiến sĩ kỹ thuật) - Ngành: Vật lý kỹ thuật - Chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17093
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272069.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,53 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272069-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 124,29 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.