Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu CeO2 có cấu trúc nano nhằm ứng dụng trong cảm biến ADN
Authors: Hoàng Anh Tuấn
Advisor: Phương Đình Tâm
Trần Trung
Keywords: Cảm biến ADN; Vật liệu CeO2; Nano composit
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cảm biến ADN điện hóa; Nghiên cứu tổng hợp vật liệu thanh nano CeO2 và nano composit CeO2 NR@Ppy; phát triển cảm biến ADN trên cơ sở các thanh nano CeO2; Cảm biến sinh học ADN trên cơ sở vật liệu nano composit CeO2NR@Ppy.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17220
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324552.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324552-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,68 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.