Thông tin tài liệu


Title: Synthesis and prperties of undoped and transition metal (Mn2+, Cr3+) doped Zn2SiO4 and Zn2SnO4 phosphors =
Other Titles: Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu Zn2SiO4 và Zn2SnO4 không pha tạp và pha tạp các ion kim loại chuyển tiếp (Mn2+, Cr3+)
Authors: Lê Thị Thảo Viên
Advisor: Phạm Thành Huy
Nguyễn Thị Khôi
Keywords: Zn2SiO4; Zn2SnO4; Vật liệu tổ hợp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Các kỹ thuật thực nghiệm; Tính chất quang của hệ vật liệu Zn2SiO4 và Zn2SiO4: Mn2+; Tính chất quang của hệ vật liệu Zn2SnO4 và Zn2SnO4: Mn2+; Tính chất quang của hệ vật liệu Zn2SnO4: Cr3+, Al3+ ứng dụng trong LED chiếu sáng nông nghiệp.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17221
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324553.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324553-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.