Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit oxit sắt/các bon định hướng ứng dụng trong tích trữ năng lượng
Authors: Trịnh Tuấn Anh
Advisor: Bùi Thị Hằng
Doãn Hà Thắng
Keywords: Composit các bon; Composit oxit sắt; vật liệu compozit
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan; Khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu composit ôxit sắt/các bon bằng phương pháp nghiền trộn; Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit ôxit sắt/các bon bằng các quy trình thủy nhiệt và khảo sát tính chất điện hóa của chúng; Ảnh hưởng chất phụ gia lên tính chất điện hóa của điện cực composit ôxit sắt/các bon.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17226
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324540.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324540-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,15 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.