Thông tin tài liệu


Title: Electrospinning of α-Fe2O3 and ZnFe2O4 nanofibers loaded with reduced graphene oxide (RGO) for H2S gas sensing application =
Other Titles: Nghiên cứu chế tạo sợi nano α-Fe2O3 và ZnFe2O4 lai graphene khử từ ôxit graphene (RGO) bằng phương pháp phun tĩnh điện và ứng dụng cho cảm biến khí H2S
Authors: Nguyễn Văn Hoàng
Advisor: Lê Thị Lan
Hoàng Văn Sâm
Keywords: Electrospinning of α-Fe2O3; Electrospinning of ZnFe2O4; Nanofibers; Sợi nano
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về sợi nano ôxit kim loại và ôxit kim loại lai RGO ứng dụng trong cảm biến khí; Thực nghiệm; Nghiên cứu chế tạo sợi nano α-Fe2O3 and ZnFe2O4 lai ứng dụng trong cảm biến khí H2S; Nghiên cứu chế tạo sợi nano ZFO và ZFO lai RGO ứng dụng trong cảm biến khí H2S.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17237
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324536.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,95 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324536-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 804,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.