Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch tôi Polyme đến tổ chức, tính chất, biến dạng của thép ổ lăn OL 100Cr1,5
Authors: Trần Thị Xuân
Advisor: Nguyễn Văn Tư
Lê Thị Chiều
Keywords: Vật liệu polime; Thép ổ lăn; Thép ổ lăn OL 100Cr1,5
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tổng quan về môi trường tôi, cơ sở khoa học quá trình tôi thép trong dung dịch polyme, nghiên cứu quá trình tôi thép trong dung dịch polyme bằng mô phỏng số, nghiên cứu thực nghiệm, kết qỉa nghiên cứu và bàn luận
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17254
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324488.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,87 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324488-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,65 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.