Thông tin tài liệu


Title: Hỗ trợ dạy học tương tác môn lập trình visual basic.net tại trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên
Authors: Nguyễn Hoàng Long
Advisor: Lê Anh Ngọc
Keywords: Môn học; Giảng dạy
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của dạy học tương tác và thực trạng giảng dạy môn lập trình visual basic.net (VB.net) tại khoa công nghệ thông tin trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên. Vận dụng dạy học tương tác vào môn lập trình VB.net tại Trường
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17439
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273677.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273677-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 113,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.