Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá khả năng ứng dụng đèn đọc phim X quang đã được thiết kế tại bệnh viện thể thao Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Ngọc
Advisor: Nguyễn Xuân Dũng
Keywords: Phim X quang; Bệnh viện thể thao Việt Nam; Đèn đọc phim X quang
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan đèn đọc phim; cơ sở lý thuyết; thiết kế đèn đọc phim; kết quả thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17738
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 319754-TT.pdf
      Restricted Access
    • Size : 91,48 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Thumbnail
  • 319754.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.