Ts-Kinh tế và quản lý (59)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 59

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Đào Trung Kiên;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên; Lê Thị Thu Hà (2023)

 • Tổng quan nghiên cứu về năng lực dộng và kết quả kinh doanh. Cơ sở lý luận về năng lực động và quan hệ giữa năng lực động với kết quả kinh doanh. Giới thiệu mô hình nghiên cứu, kết quả nghiên mối quan hệ giữa năng lực động và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam.

 • 338081.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Đào Trung Kiên;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên; Lê Thị Thu Hà (2023)

 • Tổng quan nghiên cứu về năng lực dộng và kết quả kinh doanh. Cơ sở lý luận về năng lực động và quan hệ giữa năng lực động với kết quả kinh doanh. Giới thiệu mô hình nghiên cứu, kết quả nghiên mối quan hệ giữa năng lực động và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam.

 • 332701-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Thơ;  Advisor : Nguyễn Văn Nghiến; Hoàng Văn Bằng (2022)

 • Tổng quan về các nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu; thực trạng sản xuất và xuất khẩu chè của thế giới và Việt Nam; phân tích kết quả nghiên cứu; một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu chè Việt Nam.

 • 223147.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Hồng Nguyên;  Advisor : Nguyễn Minh Duệ; Đàm Xuân Hiệp (2006)

 • Mô hình quy hoạch phát triển các nguồn điện Việt Nam có xét đến yếu tố môi trường. Phân tích yếu tố môi trường đối với bài toán đầu tư phát triển các nguồn điện trong hệ thống điện. Đánh giá lượng phát thải và thiệt hại của ô nhiễm từ nguồn điện và áp dụng mô hình quy hoạch phát triển các nguồn điện trong hệ thống điện.

 • 139943.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Văn Sơn;  Advisor : Nguyễn Minh Duệ (2011)

 • Lý luận cho sự phát triển bền vững ngành dầu khí. Phân tích, đánh giá và định hướng phát triển xây dựng chỉ tiêu phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam.