Ts-Kinh tế và quản lý (55)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 55 tài liệu

 • 332701-tt.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Thị Thơ;  Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Nghiến; Hoàng Văn Bằng (2022)

 • Tổng quan về các nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu; thực trạng sản xuất và xuất khẩu chè của thế giới và Việt Nam; phân tích kết quả nghiên cứu; một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu chè Việt Nam.

 • 223147.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trần Hồng Nguyên;  Người hướng dẫn : Nguyễn Minh Duệ; Đàm Xuân Hiệp (2006)

 • Mô hình quy hoạch phát triển các nguồn điện Việt Nam có xét đến yếu tố môi trường. Phân tích yếu tố môi trường đối với bài toán đầu tư phát triển các nguồn điện trong hệ thống điện. Đánh giá lượng phát thải và thiệt hại của ô nhiễm từ nguồn điện và áp dụng mô hình quy hoạch phát triển các nguồn điện trong hệ thống điện.

 • 139943.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đinh Văn Sơn;  Người hướng dẫn : Nguyễn Minh Duệ (2011)

 • Lý luận cho sự phát triển bền vững ngành dầu khí. Phân tích, đánh giá và định hướng phát triển xây dựng chỉ tiêu phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam.