Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Đình Minh;  Advisor : Nguyễn Văn Nghiến; Phạm Cảnh Huy (2014)

  • Luận văn nghiên cứu lý luận về lạm phát, lạm phát mục tiêu, các nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát và tác động của lạm phát đến các biến số vĩ mô ; nghiên cứu về tỷ giá hối đoái, các nhân tố ảnh hưởng đến TGHĐ, tác động hai chiều của TGHĐ với lạm phát và một số biến số vĩ mô khác và lạm phát và diễn biến TGHĐ tại Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2012. Từ đó làm sáng t...