Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Ngọc Điện;  Advisor : Nguyễn Văn Thanh (2009)

  • Tổng quan các vấn đề lý luận cơ bản về quản lý chiến lược trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng quản lý chiến lược trong doanh nghiệp Việt Nam. Phát triển quản trị chiến lược trong doanh nghiệp Việt Nam