Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đinh Văn Sơn;  Advisor : Nguyễn Minh Duệ (2011)

  • Lý luận cho sự phát triển bền vững ngành dầu khí. Phân tích, đánh giá và định hướng phát triển xây dựng chỉ tiêu phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam.