Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Đào Duy Huân; Nguyễn Ái Đoàn (2015)

  • Cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển du lịch bền vừng. Nêu phương pháp và mô hình nghiên cứu. Đánh giá thực trạng phát triển bền vững Bà Rịa - Vũng Tàu. Phân tích các nhân tố tác động đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa - Vũng Tàu.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hữu Điệp;  Advisor : Nguyễn Đại Thắng; Mai Ngọc Cường (2008)

  • Trình bày luận cứ cơ bản về năng lực cạnh tranh của ngành mía đường trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích năng lực cạnh tranh của ngành đường mía ở Việt nam, chỉ ra những thành tựu hạn chế và nguyên nhân hạn chế năng lực cạnh tranh của ngành đường mía trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực; Nêu định hướng, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành&#x...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Ngọc Điện;  Advisor : Nguyễn Văn Thanh (2009)

  • Tổng quan các vấn đề lý luận cơ bản về quản lý chiến lược trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng quản lý chiến lược trong doanh nghiệp Việt Nam. Phát triển quản trị chiến lược trong doanh nghiệp Việt Nam