Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Hồng Nguyên;  Advisor : Nguyễn Minh Duệ; Đàm Xuân Hiệp (2006)

  • Mô hình quy hoạch phát triển các nguồn điện Việt Nam có xét đến yếu tố môi trường. Phân tích yếu tố môi trường đối với bài toán đầu tư phát triển các nguồn điện trong hệ thống điện. Đánh giá lượng phát thải và thiệt hại của ô nhiễm từ nguồn điện và áp dụng mô hình quy hoạch phát triển các nguồn điện trong hệ thống điện.