Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Khánh Tường;  Advisor : Nghiêm sỹ Thương; Nguyễn Văn Nghiến (2014)

  • Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về QLNN đối với khu vực đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam ; Đánh giá thực trạng tình hình QLNN đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam. Từ đó đề xuất những định hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình QLNN đối với khu vực này trong thời gian tới

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Vân Anh;  Advisor : Nguyễn Văn Nghiến; Nguyễn Minh Duệ (2012)

  • Trình bày cơ sở lý luận hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ. Phân tích thực trạng các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ ở Việt Nam. Phương pháp phân tích các nhân tố khám phá exploratory factor analysis - EFA tác động đến các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ. Giải pháp phát triển hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ ở Việt Nam.