Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Mai Văn Tân;  Advisor : Nguyễn Ái Đoàn (2014)

 • Giới thiệu những vấn đề lý luận chung về quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế; Giới thiệu phương pháp nghiên cứu và mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế; Giới thiệu thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Kim Lý;  Advisor : Phạm Thị Thu Hà; Nguyễn Hữu Tài (2012)

 • Tổng quan về nguồn vốn và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực trạng khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh thái bình. Một số đề xuất tăng cường khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Bình.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Đình Minh;  Advisor : Nguyễn Văn Nghiến; Phạm Cảnh Huy (2014)

 • Luận văn nghiên cứu lý luận về lạm phát, lạm phát mục tiêu, các nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát và tác động của lạm phát đến các biến số vĩ mô ; nghiên cứu về tỷ giá hối đoái, các nhân tố ảnh hưởng đến TGHĐ, tác động hai chiều của TGHĐ với lạm phát và một số biến số vĩ mô khác và lạm phát và diễn biến TGHĐ tại Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2012. Từ đó làm sáng t...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Khánh Tường;  Advisor : Nghiêm sỹ Thương; Nguyễn Văn Nghiến (2014)

 • Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về QLNN đối với khu vực đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam ; Đánh giá thực trạng tình hình QLNN đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam. Từ đó đề xuất những định hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình QLNN đối với khu vực này trong thời gian tới

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Vân Anh;  Advisor : Nguyễn Văn Nghiến; Nguyễn Minh Duệ (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ. Phân tích thực trạng các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ ở Việt Nam. Phương pháp phân tích các nhân tố khám phá exploratory factor analysis - EFA tác động đến các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ. Giải pháp phát triển hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ ở Việt Nam.