Search

Current filters:Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Khánh Tường;  Advisor : Nghiêm sỹ Thương; Nguyễn Văn Nghiến (2014)

  • Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về QLNN đối với khu vực đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam ; Đánh giá thực trạng tình hình QLNN đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam. Từ đó đề xuất những định hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình QLNN đối với khu vực này trong thời gian tới