Search

Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Công Quang;  Advisor : Nguyễn Minh Duệ; Nguyễn Cảnh Nam (2016)

  • Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững. Xây dựng nội dung và bộ chỉ tiêu phát triển bền vững ngành công nghiệp than Việt Nam. Đánh giá thực trạng phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam trên quan điểm phát triển bền vững và khuyến nghị.

  • Thesis


  • Authors : Bùi Hồng Điệp;  Advisor : Nghiêm Sĩ Thương; Trần Chí Thành (2016)

  • Một số vấn đề lý luận về thuế tài sản và mô hình thuế tài sản. Nêu thực trạng mô hình thuế tài sản ở Việt Nam. Phân tích và đề xuất mô hình thuế tài sản ở Việt Nam cho giai đoạn tới. Khuyến nghị ứng dụng mô hình thuế tài sản vào việc xây dựng các chính sách thuế tài sản ở Việt Nam