Search

Current filters:Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hữu Điệp;  Advisor : Nguyễn Đại Thắng; Mai Ngọc Cường (2008)

  • Trình bày luận cứ cơ bản về năng lực cạnh tranh của ngành mía đường trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích năng lực cạnh tranh của ngành đường mía ở Việt nam, chỉ ra những thành tựu hạn chế và nguyên nhân hạn chế năng lực cạnh tranh của ngành đường mía trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực; Nêu định hướng, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành&#x...