Search

Current filters:
Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Thị Hậu;  Advisor : Lê Văn Luyện; Phạm Cảnh Huy (2013)

  • Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghiệp nói riêng.; nghiên cứu các mô hình phân tích rủi ro tài chính trên thế giới từ đó thiết kế mô hình đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam ; phân tích và đánh giá rủi ro&#...