Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hồng Thắng;  Advisor : Phạm Cảnh Huy (2005)

  • Trình bày tổng quan về thị trường điện thế giới và ngành điện Việt Nam. Thực trạng ngành điện Việt Nam và việc định giá truyền tải trên thị trường điện cạnh tranh. Đề xuất mô hình phát triển

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Khánh Tường;  Advisor : Nghiêm sỹ Thương; Nguyễn Văn Nghiến (2014)

  • Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về QLNN đối với khu vực đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam ; Đánh giá thực trạng tình hình QLNN đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam. Từ đó đề xuất những định hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình QLNN đối với khu vực này trong thời gian tới

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Vân Anh;  Advisor : Nguyễn Văn Nghiến; Nguyễn Minh Duệ (2012)

  • Trình bày cơ sở lý luận hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ. Phân tích thực trạng các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ ở Việt Nam. Phương pháp phân tích các nhân tố khám phá exploratory factor analysis - EFA tác động đến các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ. Giải pháp phát triển hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ ở Việt Nam.