Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Vân Anh;  Advisor : Nguyễn Văn Nghiến; Nguyễn Minh Duệ (2012)

  • Trình bày cơ sở lý luận hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ. Phân tích thực trạng các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ ở Việt Nam. Phương pháp phân tích các nhân tố khám phá exploratory factor analysis - EFA tác động đến các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ. Giải pháp phát triển hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ ở Việt Nam.