Thông tin tài liệu


Title: Programming Persistent Memory
Programming Persistent Memory
Authors: Steve Scargall
Steve Scargall
Keywords: Ngôn ngữ lập trình; Ngôn ngữ lập trình; Bộ nhớ; Bộ nhớ
Issue Date: 2020
2020
Publisher: Apress
Apress
Abstract: Giải thích các khái niệm cơ bản; cung cấp giới thiệu về các API lập trình bộ nhớ liên tục cho C, C ++, JavaScript và các ngôn ngữ khác; Thảo luận về RMDA với bộ nhớ bền bỉ; Xem xét các tính năng bảo mật; Trình bày nhiều ví dụ
Giải thích các khái niệm cơ bản; cung cấp giới thiệu về các API lập trình bộ nhớ liên tục cho C, C ++, JavaScript và các ngôn ngữ khác; Thảo luận về RMDA với bộ nhớ bền bỉ; Xem xét các tính năng bảo mật; Trình bày nhiều ví dụ
Description: Sách được tải miễn phí tại địa chỉ: https://itbook.store/
Sách được tải miễn phí tại địa chỉ: https://itbook.store/
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18126
Link item primary: https://itbook.store/books/9781484249314
https://itbook.store/books/9781484249314
Appears in Collections:OER - Công nghệ thông tin; Công nghệ giáo dục
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

36

Files in This Item:
Thumbnail
  • OER000000273.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 9,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.