Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tối ưu kích thước của quạt thổi roots dẫn động bằng cặp bánh răng không tròn
Authors: Trần Ngọc Tiến
Advisor: Nguyễn Hồng Thái
Trịnh Đồng Tính
Keywords: Quạt thổi roots; Quạt thổi
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quạt thổi rôto không tiếp xúc kiểu roots; nghiên cứu tổng hợp biên dạng mới thiết kế rôto của quạt thổi không tiếp xúc; tối ưu kích thước thiết kế của quạt thổi theo lưu lượng cho trước; ảnh hưởng của khe hở đến tổn thất lưu lượng, tụt áp suất của quạt và thực nghiệm kiểm chứng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18183
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.