Thông tin tài liệu


Title: Approximate algorithms for solving the minimal exposure path problems in wireless sensor networks = Các thuật toán xấp xỉ tìm đường xâm nhập có khả năng bị phát hiện nhỏ nhất trong mạng cảm biến không dây
Other Titles: Các thuật toán xấp xỉ tìm đường xâm nhập có khả năng bị phát hiện nhỏ nhất trong mạng cảm biến không dây
Authors: Nguyen Thi My Binh
Advisor: Nguyen Duc Nghia
Huynh Thi Thanh Binh
Keywords: Mạng cảm biến vô hướng; Mạng cảm biến không dây; Mạng cảm biến đa phương tiện hỗn hợp; Mạng cảm biến
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng cảm biến, bài toán tối ưu, thuật toán xấp xỉ; bài toán tìm đường thâm nhập có khả năng bị phát hiện nhỏ nhất trong mạng cảm biến vô hướng; bài toán tìm đường xâm nhập có khả năng bị phát hiện nhỏ nhất trong mạng cảm biến đa phương tiện hỗn hợp; bài toán tìm đường xâm nhập có khả năng bị phát hiện nhỏ nhất trong mạng cảm biến.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18190
Appears in Collections:Ts-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.