Ts-Vật liệu (110)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 110 tài liệu

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Lương Minh Tuấn;  Người hướng dẫn : Đào Xuân Việt; Nguyễn Đức Trung Kiên (2021)

 • Tổng quan về vật liệu từ, pha và chuyển pha trong vật liệu từ, hiện tượng chuyển pha trong các mô hình; phương pháp mô phỏng và các đại lượng vật lí; nghiên cứu chuyển pha trong mô hình q-State clock bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo; nghiên cứu phân tích các chuyển pha và xây dựng giản đồ pha cho mô hình XYhq; nghiên cứu mô phỏng Monte Carlo về trật tự sắt từ ở nhiệt độ phòng trong...

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Hoàng Văn Tuấn;  Người hướng dẫn : Lê Anh Tuấn; Trần Quang Huy (2021)

 • Tổng quan về hạt nano bạc, vật liệu bạc tổ hợp với titan ôxít và graphene ôxít (Ag-TiO2-GO), vật liệu nano bạc tổ hợp với coban ferrit và graphene ôxít (Ag-CoGe2O4-GO); nghiên cứu chế tạo vật liệu nano tổ hợp Ag-polymer và thử nghiệm khả năng ứng dụng trong cảm biến đo màu; nghiên cứu chế tạo vật liệu nano tổ hợp Ag-TiO2-GO và thử nghiệm khả năng quang xúc tác phân hủy chất màu xanh methylen trong vù...

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Phan Thị Hà Linh;  Người hướng dẫn : Nguyễn Đắc Trung (2020)

 • Tổng quan về chồn trong công nghệ dập khối chi tiết từ phôi ống; cơ sở lý thuyết về công nghệ chồn từ phôi ống; nghiên cứu quá trình chồn cục bộ phôi ống bằng mô phỏng số; thực nghiệm kiểm chứng kết quả mô phỏng; xây dựng mô hình toán thể hiện ảnh hưởng của thông số hình học phôi và khuôn đến mức độ biến dạng và lực tạo hình trong chồn ống.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Hữu Tú;  Người hướng dẫn : Lê Minh Qúy; Trần Đình Long (2019)

 • Tổng quan tổng quan về vật liệu làm cực âm ắc quy ion Lithium, cơ sở lý thuyết, cấu trúc vật liệu 2 chiều, phương pháp phần tử hữu hạn nguyên tử, mô phirng ứng xử cơ học vật liệu ai chiều, mô phỏng ứng xử cơ học kết cấu hat cầu , trụ và đĩa mỏng silicon dùng làm cực âm ắc quy ion Lithium, mô phỏng ứng xử cơ học kết cấu silicon bọc vào trụ đồng kích cỡ nano mét dùng làm&#...

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Đức Duy;  Người hướng dẫn : Trần Văn Dũng; Nguyễn Đặng Thủy (2019)

 • Tổng quan tổng quan về vật liệu tổ hợp nền đồng(Cu) bền nhiệt, độ dẫn điện cao, công nghệ chế tạo vật liệu tổ hợp Cu- AL2O3 bằng phương pháp cơ - hóa, vật liệu, thiết bị thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp CU - AL2O3 bằng phương pháp cơ hóa, nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến tính chất và tổ chức tế vi của vật liệu tổ hợp Cu - AL2O3,&...

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Trịnh Tuấn Anh;  Người hướng dẫn : Bùi Thị Hằng; Doãn Hà Thắng (2020)

 • Tổng quan; Khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu composit ôxit sắt/các bon bằng phương pháp nghiền trộn; Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit ôxit sắt/các bon bằng các quy trình thủy nhiệt và khảo sát tính chất điện hóa của chúng; Ảnh hưởng chất phụ gia lên tính chất điện hóa của điện cực composit ôxit sắt/các bon.