Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đàm Nhân Bá;  Advisor : Lưu Tuấn Tài; Nguyễn Phúc Dương (2013)

 • Luận án nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay thế một phần Ni bởi Ga và Mg lên tính chất điện hóa và tính chất từ của hệ vật liệu LaNi5 và ảnh hưởng của kích thước hạt lên đặc tính điện hóa và từ của hệ vật liệu LaNi5-xMx (M = Ga và Mg). Từ đó tìm ra kích thước hạt vật liệu và thành phần thay thế tối ưu để nâng cao phẩm chất pin Ni-MH

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Tiến;  Advisor : Nguyễn Hồng Hải (2013)

 • Luận án xác định chế độ công nghệ đúc bán lỏng áp dụng cho hợp kim nhôm A356 đạt được yêu cầu tổ chức tế vi hợp kim có dạng phi nhánh cây, kích thước nhỏ mịn và cơ tính được cải thiện từ đó làm cơ sở triển khai áp dụng công nghệ bán lỏng cho hợp kim A356 trong công nghiệp ô tô, xe máy và công nghiệp quốc phòng.

 • Thesis


 • Authors : Đặng Thị Hồng Huế;  Advisor : Đào Minh Ngừng; Nguyễn Trọng Giảng (2014)

 • Luận án nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế phá hủy phôi nhằm loại bỏ khuyết tật cơ học sản phẩm hình thành trong quá trình cán nêm ngang, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng ứng dụng công nghệ này vào sản xuất tại Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trí Tuấn;  Advisor : Phạm Thành Huy; Nguyễn Huyền Tụng (2012)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết chung. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế tạo nano tinh thể không tạp và pha tạp bằng các phương pháp hóa học. Tính chất quang của nano tinh thể ZnS:Cu2+ và nano tinh thể ZnS đồng pha tạp Cu,Al. Tính chất quang của nano tinh thể ZnS pha tạp Mn2+. Nghiên cứu tính chất của các cấu trúc ZnS một chiều chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiện sử dụng vật liệ...

 • Thesis


 • Authors : Quách Tất Bát;  Advisor : Nguyễn Hữu Dũng; Nguyễn Văn Thái (2012)

 • Trình bày tổng quan về gang cầu. Gang cầu tôi đẳng nhiệt. Thực nghiệm về điều kiện và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và đánh giá. Tổ chức, tính chất và ứng dụng của gang cầu.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Lai Hoàng;  Advisor : Trần Quốc Lập; Phạm Thảo (2013)

 • Luận án trình bày tổng quan về compozit nền kim loại - khoa học và công nghệ, vật liệu nanocompozit nền kim loại. Nêu các phương pháp phân tích kiểm tra; công nghệ tổng hợp, thiêu kết, biến dạng NMMCS nền Cu - cốt hạt nano tic.