Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Lan;  Advisor : Thân Đức Hiền; Nguyễn Phúc Dương (2012)

 • Luận án trình bày tổng quan về PHERIT SPINEN dạng khối và dạng hạt nano. Các phương pháp chế tạo và đo lường tính chất của mẫu. Các tính chất của hệ PHERIT SPINEN CoxFe3-xO4 có ki9chs thước nanomet. Các tính chất của hệ PHERIT SPINEN Mn1-xZnxFe2O4 có kích thước nanomet. Các tính chất của hệ PHERIT SPINEN Li0,5Fe2,5O4 có kích thước nanomet. Kết luận và kliến nghị.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trí Tuấn;  Advisor : Phạm Thành Huy; Nguyễn Huyền Tụng (2012)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết chung. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế tạo nano tinh thể không tạp và pha tạp bằng các phương pháp hóa học. Tính chất quang của nano tinh thể ZnS:Cu2+ và nano tinh thể ZnS đồng pha tạp Cu,Al. Tính chất quang của nano tinh thể ZnS pha tạp Mn2+. Nghiên cứu tính chất của các cấu trúc ZnS một chiều chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiện sử dụng vật liệ...

 • Thesis


 • Authors : Hồ Ký Thanh;  Advisor : Trần Văn Dũng; Nguyễn Đặng Thủy (2014)

 • Nghiên cứu tổng quan vật liệu siêu đàn hồi niti và các phương pháp chế tạo. Cơ sở lý thuyết biến dạng và chế tạo vật liệu siêu đàn hồi niti. Nghiên cứu chế tạo vật liệu siêu đàn hồi niti xốp. Đánh giá tính chất cơ học vật liệu niti xốp và sản phẩm chế thử trong nước.

 • Thesis


 • Authors : Quách Tất Bát;  Advisor : Nguyễn Hữu Dũng; Nguyễn Văn Thái (2012)

 • Trình bày tổng quan về gang cầu. Gang cầu tôi đẳng nhiệt. Thực nghiệm về điều kiện và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và đánh giá. Tổ chức, tính chất và ứng dụng của gang cầu.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Tiến Thịnh;  Advisor : Phạm Kim Đĩnh; Nguyễn Kim Thiết (2009)

 • Tổng quan về thiếc và công nghệ tinh luyện, Quá trình anốt. Nghiên cứu và thảo luận : Xây dựng giản đồ trạng thái E-pH và điều chế dung dịch điện phân thiếc. kéo dài chu kỳ rửa bùn anốt,Cơ chế thụ động anốt và vai trò của chất phụ gia CI và Cr6.