Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Toán;  Advisor : Nguyễn Văn Hiếu; Nguyễn Văn Quy (2016)

 • Giới thiệu chung về cảm biến khí dựa trên ôxít kim loại bán dẫn; vật liệu SnO2 ứng dụng cho cảm biến khí; nguyên tắc hoạt động, hiện tượng uốn cong vùng năng lượng và cơ chế tương tác bề mặt. Thực nghiệm linh kiện cảm biến khí và công nghệ chế tạo. Cảm biến khí H2 trên cơ sở màng mỏng SnO2 biến tính Pd (SnO2/Pd), biến tính CuO (SnO2/CuO).

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Dương Nam;  Advisor : Đào Hồng Bách; Lê Thị Chiều (2016)

 • Đặc điểm của thép austenit mangan cao, phân tích điều kiện làm việc và phá hủy của chi tiết búa đập làm bằng thép Mn cao. Cơ chế hóa bền, ảnh hưởng của nguyên tố hợp kim đến thép austenit mangan cao; đặc điểm điều kiện đúc thép austenit mangan cao. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Ảnh hưởng của nguyên tố crom và vanadi. Ảnh hưởng của nhiệt luyện đối với thép Mn15Cr2V. Ảnh hưởng của quá trình va&#...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Quỳnh Chi;  Advisor : Vũ Ngọc Hùng; Nguyễn Đức Minh (2016)

 • Cơ sở lý thuyết vật liệu sắt điện vật liệu PZT. Công nghệ chế tạo, phương pháp chế tạo màng sắt điện PZT, khảo sát các tính chất của màng, công nghệ chế tạo linh kiện. Nghiên cứu tính chất của màng Sol-gel PZT. Nghiên cứu ảnh hưởng của pha tạp Fe3+, Nb5+ đến tính chất của màng PZT. Nghiên cứu chế tạo linh kiện Piezomems sử dụng màng áp điện PZT.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Anh Tuân;  Advisor : Nguyễn Duy Cường; Nguyễn Việt Hưng (2017)

 • Tổng quan về pin mặt trời CZTSSe và CIGSSe. Nghiên cứu chế tạo lớp điện cực dưới, điện cực cửa sổ. Nghiên cứu và chế tạo lớp hấp thụ ánh sáng CTZSSe, CIGSSe, và hoàn thiện tế bào pin mặt trời.

 • Thesis


 • Authors : Lương Ngọc Anh;  Advisor : Nguyễn Phúc Dương; Thân Đức Hiền (2016)

 • Tổng quan về ferit spinen. Công nghệ chế tạo và phương pháp nghiên cứu. Cấu trúc tinh thể, phân bố cation và tính chất từ của ferrit spinel Ni-Zn có kích thước nanomét. Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của ferit spinen Ni-Cr có kích thước nanomét. Ảnh hưởng của pha tạo Y và La lên kích thước hạt, cấu trúc và tính chất từ của hệ hạt nano NiR0.1Fe1,9O4 (R=Y, La).

 • Thesis


 • Authors : Trần Xuân Tiến;  Advisor : Đào Hồng Bách; Nguyễn Khải Hoàn (2016)

 • Tổng quan về xu hướng phát triển công nghệ đúc trong khuôn cát, trường nhiệt độ và trường ẩm trong khuôn. Nêu phương pháp mô hình hóa cấu trúc cho khuôn đúc, cơ chế truyền nhiệt và chuyển khuôn; mô hình hóa cấu trúc khuôn tươi cát-sét. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm việc phân bố nhiệt độ trong khuôn, trường nhiệt độ và trường độ ẩm trong khuôn,...

 • Thesis


 • Authors : Phùng Thị Hồng Vân;  Advisor : Nguyễn Văn Hiếu (2016)

 • Tổng quan các phương pháp biến tính dây nano cho cảm biến khí, phân loại cảm biến khí dây nano biến tính. Giới thiệu vật liệu, thiết bị nghiên cứu, nghiên cứu chế tạo cảm biến dây nano SnO2 và WO3, biến tính dây nano SnO2 và WO3. Cảm biến khí H2S trên cơ sở dây nano SnO2 biến tính. Cảm biến khí NO2 trên cơ sở dây nano WO3 biến tính.