Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Tòng;  Advisor : Nguyễn Đức Hòa; Vũ Văn Quang (2016)

 • Tổng quan cảm biến khí trên cơ sở vật liệu oxit kim loại bán dẫn, các thông số đặc trưng cơ bản cho cảm biến khí ôxit kim loại bán dẫn, cơ chế nhạy khí của ôxit kim loại bán dẫn,...Nêu quy trình tổng hợp vật liệu cấu trúc nano WO3 có hình thái khác nhau bằng phương thủy nhiệt và nhiệt dung môi. Hình thái, vi cấu trúc và tính chất nhạy khí của vật liệu nano WO3 tổng hợp bằng phương...

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Như Vân;  Advisor : Phạm Hùng Vượng; Nguyễn Thị Kim Liên (2017)

 • Tổng quan về vật liệu huỳnh quang, tính chất quang của vật liệu Ha, B-TCP pha tạp. Quy trình công nghệ chế tạo và các kỹ thuật thực nghiệm. Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu HA-xF:Eu và HA:Eu, Dy. Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu B-TCP:Mn và B-TCP:Eu, Mn; HA/B-TCP:Eu và HA/B-TCP-Sr:Er.

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Văn Quảng;  Advisor : Đào Hồng Bách; Đinh Quảng Năng (2015)

 • Tổng quan về công nghệ khuôn gốm. Đặc tính của vật liệu chế tạo khuôn gốm. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả xác định cơ chế hình thành độ bền của chất dính thủy tinh lỏng mô đun cao bằng thực nghiệm, tính chất công nghệ của khuôn gốm, cơ tính của khuôn gốm, cấu trúc và tổ chức tế vi của mẫu khuôn gốm, tính chất nhiệt lý của khuôn gốm, đúc thử nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Tài;  Advisor : Nguyễn Hồng Hải; Nguyễn Văn Chương (2016)

 • Tổng quan đúc áp lục, công nghệ đúc bán lỏng, tình hình nghiên cứu ở trong nước. Cơ sở lý thuyết về ảnh hưởng của áp lực đến tổ chức và tính chất của hợp kim, đặc điểm của quá trình điền đầy khuôn trong đúc áp lục, mô hình dòng chảy và phương pháp tính toán động lực học chất lỏng,..Nêu phương pháp nghiên cứu. Thực nghiệm tính toán thiết kế công nghệ khuôn đúc lưu biến - áp lực, nấu...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tư;  Advisor : Phạm Thành Huy; Đỗ Vân Nam (2016)

 • Tổng quan về tính chất quang của vật liệu ZnO và ZnO pha tạp. Phương pháp thực nghiệm và các phép phân tích tính chất của vật liệu. Nghiên cứu tiinhs chất quang của vật liệu ZnO chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiệt. Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của bột ZnO pha tạp các bon. Tính chất quang của bột ZnO pha tạp các bon ủ nhiệt trong môi trường khí ôxi

 • Thesis


 • Authors : Ngô Xuân Hùng;  Advisor : Đặng Văn Hảo; Lê Thị Chiều (2016)

 • Giới thiệu về tài nguyên titan, các phương pháp chế biến, sản xuất, điện phân chế tạo titan. Hoàn nguyên TiO2 bằng phương pháp nhiệt kim. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả tính toán nhiệt động học của quá trình hoàn nguyên, thăm dò quá trình hòa tách sản phẩm hoàn nguyên bằng phương pháp thủy luyện,...

 • Thesis


 • Authors : Đỗ phương Thảo;  Advisor : Đinh Quảng Năng (2018)

 • Tổng quan về sơn mẫu tiêu. Keo silica - tính chất và ứng dụng. Nêu phương pháp nghiên cứu xác định tính châts cơ bản của vật liệu chế tạo sơn, độ nhớt của chất lỏng và sơn. Kết quả nghiên cứu xác định thành phần sơn ceramic. Kết quả nghiên cứu tính chất của sơn sau nung