Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đàm Nhân Bá;  Advisor : Lưu Tuấn Tài; Nguyễn Phúc Dương (2013)

 • Luận án nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay thế một phần Ni bởi Ga và Mg lên tính chất điện hóa và tính chất từ của hệ vật liệu LaNi5 và ảnh hưởng của kích thước hạt lên đặc tính điện hóa và từ của hệ vật liệu LaNi5-xMx (M = Ga và Mg). Từ đó tìm ra kích thước hạt vật liệu và thành phần thay thế tối ưu để nâng cao phẩm chất pin Ni-MH

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Toán;  Advisor : Nguyễn Văn Hiếu; Nguyễn Văn Quy (2016)

 • Giới thiệu chung về cảm biến khí dựa trên ôxít kim loại bán dẫn; vật liệu SnO2 ứng dụng cho cảm biến khí; nguyên tắc hoạt động, hiện tượng uốn cong vùng năng lượng và cơ chế tương tác bề mặt. Thực nghiệm linh kiện cảm biến khí và công nghệ chế tạo. Cảm biến khí H2 trên cơ sở màng mỏng SnO2 biến tính Pd (SnO2/Pd), biến tính CuO (SnO2/CuO).

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Quỳnh Chi;  Advisor : Vũ Ngọc Hùng; Nguyễn Đức Minh (2016)

 • Cơ sở lý thuyết vật liệu sắt điện vật liệu PZT. Công nghệ chế tạo, phương pháp chế tạo màng sắt điện PZT, khảo sát các tính chất của màng, công nghệ chế tạo linh kiện. Nghiên cứu tính chất của màng Sol-gel PZT. Nghiên cứu ảnh hưởng của pha tạp Fe3+, Nb5+ đến tính chất của màng PZT. Nghiên cứu chế tạo linh kiện Piezomems sử dụng màng áp điện PZT.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Anh Tuân;  Advisor : Nguyễn Duy Cường; Nguyễn Việt Hưng (2017)

 • Tổng quan về pin mặt trời CZTSSe và CIGSSe. Nghiên cứu chế tạo lớp điện cực dưới, điện cực cửa sổ. Nghiên cứu và chế tạo lớp hấp thụ ánh sáng CTZSSe, CIGSSe, và hoàn thiện tế bào pin mặt trời.

 • Thesis


 • Authors : Lương Ngọc Anh;  Advisor : Nguyễn Phúc Dương; Thân Đức Hiền (2016)

 • Tổng quan về ferit spinen. Công nghệ chế tạo và phương pháp nghiên cứu. Cấu trúc tinh thể, phân bố cation và tính chất từ của ferrit spinel Ni-Zn có kích thước nanomét. Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của ferit spinen Ni-Cr có kích thước nanomét. Ảnh hưởng của pha tạo Y và La lên kích thước hạt, cấu trúc và tính chất từ của hệ hạt nano NiR0.1Fe1,9O4 (R=Y, La).