Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thúy;  Advisor : Nguyễn Đức Chiến; Nguyễn Hữu Lâm (2017)

 • Tổng quan về cấu trúc một chiều trên cơ sở vật liệu Si. Nghiên cứu chế tạo SiNW bằng phương pháp bốc bay nhiệt từ nguồn rắn. Nghiên cứu tính chất huỳnh quang, cấu trúc của SiNW. Nghiên cứu chế tạo SiNW bằng phương pháp phún xạ

 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Thú;  Advisor : Nguyễn Đức Chiến; Phạm Thành Huy (2008)

 • Trình bày tổng quan về vật liệu silíc cấu trúc nanô. Nêu vật liệu và phương pháp nghiên cứu cấu trúcmẫu, vai trò của nc-Si trong sự phát huỳnh quang ; Điều kiện công nghệ, tính chất quang của màng mỏng SiO2; Linh kiện điện huỳnh quang trên cơ sở vật liệu silíc có cấu trúc nanô. Luận án nghiên cứu chế tạo vật liệu nanô silic có khả năng phát quang tốt ở nhiệt độ phòng có cấu trúc màng m...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Hồng;  Advisor : Trần Quốc Thắng; Phạm Khắc Hùng (2010)

 • Nghiên cứu chi tiết về đặc trưng vi cấu trúc cũng như ảnh hưởng cảu áp suất lên đặc trưng cấu trúc này và mộ số tính chất vật lí của vật liệu Si02 và Ge02, đặc biệt là ảnh hưởng của áp suất lên tính chất khuyêch tán. Mối quan hệ giữa một số thông số, tính chất vật lí với vi cấu trúc được biểu diễn dưới dạng một hàm tuyến tính đơn giản. Làm rõ mối quan hệ giữa tính chất k...

 • Thesis


 • Authors : Tạ Văn Khoa;  Advisor : Lưu Tuấn Tài; Thân Đức Hiền (2007)

 • Tổng quan về nam châm Nd FeB. Các phương pháp thực nghiệm tính chất của màng Nd FeB đơn lớp. Cấu trúc và tính chất từ của màng mỏng, tính chất từ của băng.