Search

Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đinh Tiến Thịnh;  Advisor : Phạm Kim Đĩnh; Nguyễn Kim Thiết (2009)

  • Tổng quan về thiếc và công nghệ tinh luyện, Quá trình anốt. Nghiên cứu và thảo luận : Xây dựng giản đồ trạng thái E-pH và điều chế dung dịch điện phân thiếc. kéo dài chu kỳ rửa bùn anốt,Cơ chế thụ động anốt và vai trò của chất phụ gia CI và Cr6.