Search

Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đinh Tiến Thịnh;  Advisor : Phạm Kim Đĩnh; Nguyễn Kim Thiết (2009)

  • Tổng quan về thiếc và công nghệ tinh luyện, Quá trình anốt. Nghiên cứu và thảo luận : Xây dựng giản đồ trạng thái E-pH và điều chế dung dịch điện phân thiếc. kéo dài chu kỳ rửa bùn anốt,Cơ chế thụ động anốt và vai trò của chất phụ gia CI và Cr6.

  • Thesis


  • Authors : Đoàn Thị Yến Oanh;  Advisor : Trần Vĩnh Diệu (2009)

  • Nghiên cứu chế tạo sợi nứa theo các phương pháp khác nhau, xử lý bề mặt sợi bằng phương pháp hoá học, phương pháp cơ học và khảo sát các tính chất của sợi và đồng thời chế tạo và đánh giá tính chất của vật liệu compozit sinh học gia cường bằng sợi nứa trên bốn loại nền polyme sau : Polylactic axit; polypropylen; polyvinyl ancol; polyeste không no