Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Dương Xuân Núi;  Advisor : Lê Tuấn; Đào Xuân Việt (2020)

  • Tổng quan; phương pháp mô phỏng và đại lượng vật lý; Nghiên cứu vùng chuyển tiếp từ Ising sang KT trong 2D XY tổng quát với q=3; Nghiên cứu xây dựng giản đồ pha 2D XY tổng quát với q=4; Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha giữa các pha Fi trong 2D XY tổng quát q>4.