Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Bùi Thị Hoàn;  Advisor : Phạm Hùng Vượng; Nguyễn Thị Khôi (2020)

  • Tổng quan về chấm nano carbon; Quy trình công nghệ chế tạo và kỹ thuật thực nghiệm; Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của chấm nano carbon; Nghiên cứu khả năng ứng dụng LCDOTS trong việc phát hiện các ion loại vi lượng.

  • -


  • Authors : Nguyễn Đức Duy;  Advisor : Trần Văn Dũng; Nguyễn Đặng Thủy (2019)

  • Tổng quan tổng quan về vật liệu tổ hợp nền đồng(Cu) bền nhiệt, độ dẫn điện cao, công nghệ chế tạo vật liệu tổ hợp Cu- AL2O3 bằng phương pháp cơ - hóa, vật liệu, thiết bị thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp CU - AL2O3 bằng phương pháp cơ hóa, nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến tính chất và tổ chức tế vi của vật liệu tổ hợp Cu - AL2O3,&...