Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Lan;  Advisor : Thân Đức Hiền; Nguyễn Phúc Dương (2012)

 • Luận án trình bày tổng quan về PHERIT SPINEN dạng khối và dạng hạt nano. Các phương pháp chế tạo và đo lường tính chất của mẫu. Các tính chất của hệ PHERIT SPINEN CoxFe3-xO4 có ki9chs thước nanomet. Các tính chất của hệ PHERIT SPINEN Mn1-xZnxFe2O4 có kích thước nanomet. Các tính chất của hệ PHERIT SPINEN Li0,5Fe2,5O4 có kích thước nanomet. Kết luận và kliến nghị.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trí Tuấn;  Advisor : Phạm Thành Huy; Nguyễn Huyền Tụng (2012)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết chung. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế tạo nano tinh thể không tạp và pha tạp bằng các phương pháp hóa học. Tính chất quang của nano tinh thể ZnS:Cu2+ và nano tinh thể ZnS đồng pha tạp Cu,Al. Tính chất quang của nano tinh thể ZnS pha tạp Mn2+. Nghiên cứu tính chất của các cấu trúc ZnS một chiều chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiện sử dụng vật liệ...

 • Thesis


 • Authors : Phùng Thị Hồng Vân;  Advisor : Nguyễn Văn Hiếu (2016)

 • Tổng quan các phương pháp biến tính dây nano cho cảm biến khí, phân loại cảm biến khí dây nano biến tính. Giới thiệu vật liệu, thiết bị nghiên cứu, nghiên cứu chế tạo cảm biến dây nano SnO2 và WO3, biến tính dây nano SnO2 và WO3. Cảm biến khí H2S trên cơ sở dây nano SnO2 biến tính. Cảm biến khí NO2 trên cơ sở dây nano WO3 biến tính.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Tòng;  Advisor : Nguyễn Đức Hòa; Vũ Văn Quang (2016)

 • Tổng quan cảm biến khí trên cơ sở vật liệu oxit kim loại bán dẫn, các thông số đặc trưng cơ bản cho cảm biến khí ôxit kim loại bán dẫn, cơ chế nhạy khí của ôxit kim loại bán dẫn,...Nêu quy trình tổng hợp vật liệu cấu trúc nano WO3 có hình thái khác nhau bằng phương thủy nhiệt và nhiệt dung môi. Hình thái, vi cấu trúc và tính chất nhạy khí của vật liệu nano WO3 tổng hợp bằng phương...