Search

Current filters:


Discover

Date issued

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Bùi Quang Thanh;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm; Phạm Thành Huy (2018)

  • Giới thiệu về vật liệu có kich thước nano, vật liệu SiO2, đất hiếm và ion Eu3+, SnO2; phương pháp chế tạo vật liệu kích thước nano. Quy trình tổng hợp vật liệu bột nano SnO2 pha tạp Eu3+ bằng phương pháp thủy nhiệt, sol-gel; một số phương pháp phân tích cấu trúc của vật liệu. Kết quả nghiên cứu vật liệu bột nano SnO2:Eu3+ chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt; vật liệu màng nano composit SiO2-SnO2:Eu3+ ...