Search

Current filters:
Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Lê Thành Cương;  Advisor : Nguyễn Đức Dũng; Tạ Quốc Tuấn (2019)

  • Tổng quan vật liệu nano cacbon, vật liệu nano sắt cacbua, nano silic cacbua, nano ZnO pha tạp C. Phương pháp chế tạo mẫu, phân tích cấu trúc tinh tể, phương pháp sử dụng các phần mềm mô phỏng và tính toán, phương pháp hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao,...Quá trình hình thành hạt nano tinh thể kim cương. Quá trình hình thành và chuyển pha của sắt cacbua, của dây nano silic cacbua 3C-SiC.