Search

Current filters:

Discover

Subject

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tư;  Advisor : Phạm Thành Huy; Đỗ Vân Nam (2016)

  • Tổng quan về tính chất quang của vật liệu ZnO và ZnO pha tạp. Phương pháp thực nghiệm và các phép phân tích tính chất của vật liệu. Nghiên cứu tiinhs chất quang của vật liệu ZnO chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiệt. Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của bột ZnO pha tạp các bon. Tính chất quang của bột ZnO pha tạp các bon ủ nhiệt trong môi trường khí ôxi