Search

Current filters:





Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Trí Tuấn;  Advisor : Phạm Thành Huy; Nguyễn Huyền Tụng (2012)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết chung. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế tạo nano tinh thể không tạp và pha tạp bằng các phương pháp hóa học. Tính chất quang của nano tinh thể ZnS:Cu2+ và nano tinh thể ZnS đồng pha tạp Cu,Al. Tính chất quang của nano tinh thể ZnS pha tạp Mn2+. Nghiên cứu tính chất của các cấu trúc ZnS một chiều chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiện sử dụng vật liệ...