Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thúy;  Advisor : Nguyễn Đức Chiến; Nguyễn Hữu Lâm (2017)

  • Tổng quan về cấu trúc một chiều trên cơ sở vật liệu Si. Nghiên cứu chế tạo SiNW bằng phương pháp bốc bay nhiệt từ nguồn rắn. Nghiên cứu tính chất huỳnh quang, cấu trúc của SiNW. Nghiên cứu chế tạo SiNW bằng phương pháp phún xạ