Search

Current filters:

Discover

Subject

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lương Ngọc Anh;  Advisor : Nguyễn Phúc Dương; Thân Đức Hiền (2016)

  • Tổng quan về ferit spinen. Công nghệ chế tạo và phương pháp nghiên cứu. Cấu trúc tinh thể, phân bố cation và tính chất từ của ferrit spinel Ni-Zn có kích thước nanomét. Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của ferit spinen Ni-Cr có kích thước nanomét. Ảnh hưởng của pha tạo Y và La lên kích thước hạt, cấu trúc và tính chất từ của hệ hạt nano NiR0.1Fe1,9O4 (R=Y, La).