Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính chất và chế tạo của tổ hợp Epoxy đóng rắn nguội có sử dụng xenlulo vi cấu trúc
Authors: Nguyễn Tuấn Anh
Advisor: Vũ Minh Đức
Keywords: Vật liệu tổ hợp; Tổ hợp Epoxy; Xenlulo vi cấu trúc
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan vật liệu compozit, nhựa nền Epoxy, sợi gia cường. Quá trình thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận về quá trình khảo sát nguyên liệu ban đầu, nghiên cứu quá trình chế tạo vật liệu nanocompozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng BC.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ vật liệu polyme và compozit
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1911
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253668.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.