Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo và xác định đặc trưng của vật liệu y sinh trên cơ sở chitosan - nano vàng định hướng điều trị tế bào ung thư
Authors: Đồng Minh Quang
Advisor: Nguyễn Kim Ngà
Keywords: Chitosan; Công nghệ nano
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ nano, nano kim loại, hạt nano vàng, chitosan; phương pháp thực nghiệm; kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/19501
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

44

VIEWS & DOWNLOAD

55

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319939-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 217,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319939.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,56 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.