Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng mô hình học máy trong dự đoán đáp ứng thuốc
Authors: Nguyễn Xuân Tùng
Advisor: Ban Hà Bằng
Keywords: Mạng nơron; Mô hình học máy; Đáp ứng thuốc
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các phương pháp học máy, học sâu, dữ liệu sinh học - omics data và đáp ứng thuốc của các dòng tế bào; bài toán dự đoán đáp ứng thuốc và các phương pháp trên học máy; cài đặt và thử nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20209
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

178

VIEWS & DOWNLOAD

220

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327760-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 171,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327760.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.